Activiteiten
Carnavalsavond
Nog een paar weekjes mag Maxim zich prins van de Pinteveagers noemen, maar op 31 januari zal er iemand anders met de scepter zwaaien in de kantine!

Verjaardagen

De activiteiten commissie van VV Roosteren heeft inmiddels een 2-tal activiteiten voor de komende maanden gepland.
Op vrijdag 22 oktober zal het traditionele Oktoberfest worden georganiseerd en op vrijdag 19 november zal de Mosselavond worden gehouden. Meer info over deze activiteiten volgen nog op deze site.

Op vrijdag 10 september is de vrijwilligersavond van VV Roosteren gepland. Alle vrijwilligers hebben recent een uitnodiging voor deze avond ontvangen. De aanvang van deze avond is om 20.00 uur en wij hopen vele vrijwilligers (met aanhang) op deze avond te mogen begroeten.
In verband met deze avond begint de training voor de senioren om 19.00 uur. 

De jaarlijkse vrijwilligersavond 2010 zal gehouden worden op vrijdag 10 september.
De aanvang van deze avond is om 20.30 uur. Medio volgende week krijgen alle vrijwilligers de uitnodiging in de bus.

Bij deze nodigt het bestuur van voetbalvereniging Roosteren haar leden uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering, welke gehouden wordt op vrijdag 3 september in de kantine van sportpark de Heilige Kamp te Roosteren.
De aanvang van de vergadering is om 21.00 uur.
Spelers kunnen er dan mee rekening houden dat een half uur eerder wordt getraind om 19.00 uur.

AGENDA.

1)   Opening.
2)   Vaststellen notulen vorige vergadering dd. 04-09-2009.
3)   Jaarverslag van de secretaris.
4)   Jaarverslag van de penningmeester.
5)   Verslag van de kascommissie.
6)   Verkiezing van de kascommissie.
7)   Verslag sponsorcommissie/activiteitencommissie.
8)   Verslag jeugdafdeling VV Roosteren.
9)   Mededelingen.
10)  Bestuursverkiezing.
11)  Rondvraag
12)  Sluiting.

Ten aanzien van punt 10 : Mochten er leden zijn die belangstelling hebben in een bestuursfunctie dan kan men zich tot 1 uur voor aanvang van de algemene vergadering kandidaat stellen. De kandidaatstelling dient ondertekend te zijn door minimaal drie leden.

Gezien het feit dat er vorig jaar slechts een gering aantal leden op de jaarvergadering aanwezig waren hopen wij dit jaar meer leden te mogen verwelkomen.

Leden die de jaarvergadering niet kunnen bijwonen dienen dit kenbaar te maken aan secretaris N.Thissen tel. 046-4494254.

Beleefd uitnodigend,

Bestuur VV Roosteren.