Welkom bij
Voetbal Vereniging Roosteren
Nog een paar weekjes mag Maxim zich prins van de Pinteveagers noemen, maar op 31 januari zal er iemand anders met de scepter zwaaien in de kantine!

VVR op Facebook

Interne gedragsregels op en rond de velden

In het kader van het anti-molestatiebeleid van de KNVB heeft VV Roosteren op basis van informatie van overkoepelende sportorganisaties een gedragsconvenant opgesteld.

Doel

Met dit gedragsconvenant willen we als totale vereniging meewerken aan het streven naar wederzijds begrip en respect voor, tijdens en na de wedstrijd, ten opzichte van elkaar, ten opzichte van scheidsrechters, grensrechters, van de trainers, begeleiders en het publiek.

Om dit te bereiken willen we een aantal algemene gedragscodes naleven, deze maken onderdeel uit van het convenant. Ten einde hierop een juiste manier uitvoering aan te geven zijn, voor wat betreft het gedrag op en rond de velden, voor kaderleden en alle overige leden van VV Roosteren de volgende gedragsregels van toepassing.

Kaderleden

Gedragsregels voor kaderleden zijnde (bestuur, commissies, trainers, grensrechters en leiders van elftallen).

1.  Ontvangst / begeleiding van de scheidsrechter.

Per (thuis-) wedstrijd is een scheidsrechterbegeleider verantwoordelijk voor ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter. Voor wedstrijden van het 1e elftal zijn de daarvoor aangewezen bestuursleden verantwoordelijk. Voor alle overige teams is dat de leider van het desbetreffende elftal.

Taak van de scheidsrechterbegeleider:

·        Hij ontvangt de scheidsrechter en meldt zich als de verantwoordelijke begeleider.

·        Hij is gastheer en begeleidt de scheidsrechter ook in de rust en na afloop.

·        Begeleidt en beschermt de scheidsrechter bij eventuele ongeregeldheden. Voor de wedstrijd spreekt hij met de scheidsrechter af waar hij zich bevindt langs het veld.

·        Bij dreigende molestatie zijn alle kaderleden verplicht de scheidsrechter te beschermen.

 

2.  Voorbeeldfunctie kaderleden.

·        De scheidsrechter wordt in alle gevallen gesteund.

·        Er wordt tijdens en na de wedstrijden niet gereageerd op beslissingen van de scheidsrechter.

·        In contacten met de pers worden geen negatieve uitlatingen gedaan over de scheidsrechter.

·        Scheidsrechters van de eigen vereniging hebben het recht en de plicht om spelers van de lagere elftallen bij wangedrag  uit het veld te verwijderen. Het bestuur zal dan in overleg met de leider direct corrigerend optreden en de betreffende spelers te schorsen voor een of meerdere wedstrijden.

·        Na de wedstrijd wordt niet getracht gele of rode kaarten (wegens wangedrag) bij de scheidsrechter ongedaan gemaakt te krijgen.

·        Klachten over het gedrag van de scheidsrechter kunnen schriftelijk bij de KNVB kenbaar worden gemaakt. Namens VV Roosteren ligt die bevoegdheid uitsluitend bij het Dagelijks Bestuur.

 

3.  Controlefunctie kaderleden.

·        Reacties door spelers (tijdens en na de wedstrijd) op beslissingen van de scheidsrechter worden door de trainer/leider niet geaccepteerd.

·        Bij verbaal of fysiek geweld door de spelers tegen de scheidsrechters en/of grensrechter zal direct corrigerend worden opgetreden door de leider/trainer.

·        Kankeren door spelers op eigen medespelers wordt door de leider/trainer niet getolereerd.

·        Bij verbaal of fysiek geweld door de spelers tegen medespelers of tegenstanders zal direct corrigerend worden opgetreden door de leider/trainer.

·        Bij onbehoorlijk gedrag in woord en/of gebaar door supporters zullen aanwezige kaderleden corrigerend optreden.

GEDRAGSREGELS OVERIGE LEDEN.

·        Er wordt tijdens en na de wedstrijd niet gereageerd op beslissingen van de scheidsrechter.

·        Verbaal  of fysiek geweld ten aanzien van de scheidsrechter en/of grensrechter, tegenstanders of medespelers is uit den boze.

·        Kankeren op medespelers wordt niet getolereerd.

·        Na de wedstrijd wordt niet getracht gele of rode kaarten (wegens wangedrag) bij de scheidsrechter ongedaan gemaakt te krijgen.

·        Elk teamlid dient corrigerend op te treden tegen een medespeler die zich in woord en/of gebaar misdraagt ten aanzien van de scheidsrechter/grensrechter, medespelers en tegenstanders.

·        Indien de contributie op het door het bestuur bepaalde tijdstip niet is voldaan kan niet aan wedstrijden worden deelgenomen door het betreffende clublid.

·        Spelers treden in wedstrijden aan in het door het bestuur vastgestelde clubtenue en uitrusting.

·        Spelers dienen tijdig, in overleg met de trainer/leider, aanwezig te zijn bij wedstrijden, trainingen en overige verplichtingen.

·        Spelers dienen tijdens de wedstrijd, training etc. de nodige sportiviteit in acht te nemen.

·        Spelers dienen zich voor wedstrijden, trainingen, etc af te melden bij hun trainer/leider op een vooraf door de trainer/leider bepaald uiterlijk tijdstip.

·        Spelers welke gebruik wensen te maken van medische verzorging ten laste van VV Roosteren dienen hier vooraf toestemming te hebben verkregen van het daarvoor aangewezen bestuurslid Hub Dirks tel. 06-50651014. Deze voorziening is, in principe,  alleen beschikbaar voor de selectie van prestatieve teams.

·        Spelers dienen zelf initiatief te nemen bij een mogelijke afgelasting van een wedstrijd of training door tijdig :

                    *  telefonisch contact op te nemen met zijn trainer/leider.

                    *  telefonisch contact op te nemen met de kantine 046-4494080.

                    *  het publicatiebord in de kantine te raadplegen.

 *  de clubsite van VV Roosteren, teletekst of de internetsite van  de KNVB te raadplegen.

 Vastgesteld door het bestuur van VV Roosteren, november 2005.